20 ianuarie 2011

Ecou din adancuri... (Echo from the depths...)

Ultimul cântec, ultimă poezie
Pierdute-n largul marii
Înecate în valurile mari şi adânci
În nopţile în care le purtai pe maluri
Şi erau adesea adiate de vânt.
Cu profunde regrete
Traduse în urmele paşilor tipariti in nisip
Laşi în urma ecoul unui vis spulberat
În roua dimineţii, pe faleza
Ce poartă-n larg atâtea vise trecătoare
De-atâta lume ce pare c-a uitat
Picioarele-ţi goale atingând apa rece
Amorţindu-ţi simţurile
Anesteziindu-ţi conştiinţa
Îţi amputează voinţa de-a părăsi locul
Ce îl confunzi c-o stare
Încă aştepţi ca el să mai apară
Şi să îţi facă jocul
Iar briza mării, lina
Crează un fundal de amintiri pierdute
Odată-n largul mării, cu ultimul sărut
Cu ultimul cuvânt pe foaia ce acum
Atinge-un fund de mare pe ultimul ei drum.
Şi ţi-ai promis chiar ţie astăzi în fata mării
Că-i ultimul ecou ce mâna îl va scrie
Că e ultimul cântec, din urmă poezie
Uitată în adâncuri
Iar el...
Prins pe hârtie!
Last song, last poem
Lost offshore
Drowned in big and deeply waves
At nights when you wore them on the sides
And they were often windswept
With deep regrets
Translated into footprints on the sand
You leave behind the echo of a shattered dream
In the morning dew, on the promenade
That carry offshore so many fleeting dreams
From so many people that seem to forgot
Your bare feet touching the cold water
Numbing your senses
Anesthesing your conscience
Is amputating your wish to leave the place
Confusing it with a state
Still waiting for him to appear
To play your game
And the sea breeze, smooth
Is creating a background of lost memories
Once in the high sea with the last kiss
With the last word on the sheet that now 
Reach the seabed in his last journey 
And you promised yourself today in the front of the sea
That's the last echo that hands will write
That's the last song, the last poem
Forgotten in the depths 
And he...
Caught on the paper side!


16 ianuarie 2011

Un alt fel de portret! (Another kind of portret!)

Ochii roşii
Ochi trişti
Zâmbet pierit
De mult nu mai zâmbeşte
Nu mai zâmbeşte de mult
De când n-a mai zâmbit...
Şi cine ştie când va mai zâmbi!
Nu-s anii
Nu are riduri
Sau poate câteva în jurul ochilor
De cât a plâns
De cât n-a plâns
De cât a stat şi va privit atent să îi zâmbiţi
Dar voi i-aţi dăruit cadouri mari şi colorate
Cu funde frumos aranjate
Şi-n interior cu zâmbete deteriorate.
Acuma sta-n oglindă şi se miră
Că nu-şi mai recunoaşte propriul chip
Nu s-a mai aranjat de-aproape o lună
Oricum se pare, nimeni n-a simţit
Îşi desface cocul
Lăsându-şi părul lung să cadă peste umeri
Dar tot nu va mai fi la fel ca altă dată
Cu săpuniera aruncă în oglindă
În fiecare ciob e-o altă fată
Privire adâncă
Albastră ca cerul senin
Se citeşte ura
Scuipă venin
De mult îşi înghite singura amarul
Amarul şi-l înghite de mult
De când îşi înghite veninul...
Ascultându-şi propriul glas surd
E asemeni unei păpuşi din cârpe
Fără suflet, dar mereu surâzând
Şi cerşind deseori o privire
Şi în colţ mereu aşteptând.
Buze mari
Buze reci
Buze palide, seci şi uscate
De atâtea cuvinte rostite-n zadar
De atâtea ore de singurătate
De cât au simţit gust amar
De cât au fost îmbibate-n minciuni
De câte minciuni au trebuit să sărute
Şi câte minciuni probabil vor mai săruta!
Îşi duce încet mâna la faţă
Printre degete se scurg câţiva picuri aprinşi
Şi atunci îi vine ideea măreaţă
Să-şi mintă buzele cu propriul venin
Umezindu-şi cu picuri buzele acum roşii
Îşi alina durerea, furia, ce zac prea adânc
Îşi adună puterea din propriul ei sânge
Nu-i de-ajuns şi peste o clipă o vezi iar plângând.
E îmbrăcată c-o rochie neagră
Ce îi poartă doliul unu vis omorât
Încercând să-i ascundă durerea,
Trupul prea palid, prea subţire, mărunt
Însetat de pasiune şi flămând de căldură
Târât prin viaţă doar să culeagă ura
Şi încheindu-şi misiunea, îngropat sub pământ
Cu mâna picurându-i suflarea
Îşi sfâşie violent veşmântul ce-i acoperă pielea
Dorindu-şi să rămână nuda în faţa vieţii ce îi luase tot
Dorind să demonstreze că tot ce o-nconjoară
Nu are importanţă, aşa cum în sicriu
Nici lucrurile nu au importanţă pentru mort.
Ca un protest al vieţii mizere ce o duce
C-avand atatea-n jur, de fapt n-are nimic
Că viaţa i-a furat şi bucuria dimineţii,
I-a dărâmat, tot ce cu-atâta greu a fost zidit.
Trupul gol
Trupul rece
Ghemuit se retrage-ntru-un colţ
Într-un colţ de aşează pe jos
Nu aşteaptă nimic
Timpul trece
Totul e anevoios...

Red eyes
Sad eyes
Dead smile
She's not smiling for so long
From so long she's not smiling anymore
Since when didn't she smiled...
And who knows when she'll smile again!
It's not about the years
No wrinkles
Or maybe a few around his eyes
From how much she cried
From how much she didn't cry
From how much she stayed begging for a smile
But they've given her big and colored gifts
With bows neatly arranged
And inside smiles damaged.
Now she's standing in the mirror wondering
Why she doesn't even recognize his own image
She didn't take care of her about a month
It seems, however that nobody cares
She's releasing her knot
Leaving the long hair falling over her shoulders
But she will never be the same like other days
With the soap she's throwing in the mirror
Each shard's show another face
Deeply look
Blue as the sky
Hate can be read
Venom is spited
For so long she eats only bitterness
She eats only bitterness for so long
Since when she eats only bitterness...
Listening to his own deaf voice
She's like a rag doll without a soul
But always smiling
Bagging sometimes for a look
Always waiting in the corner  
Big lips
Cold lips
Pale lips, thirsty and dry
From so many words spoken in vain
From so many lonely days
From how much they felt only bitter tase
From how many lies they have had to kiss
And how many lies will continue to kiss!
She's touching her face slowly
Among the fingers many blood drops are leaking down
And suddenly she has the great idea
To lie her lips with her own venom
Weating them with her own blood
It's not enough and after a moment you see her crying again
She's wearing a black dress
Mourning a killed dream
Trying to hide her pain
The too pale body, too thin, too small
Thirsty of passion and hungry of warm
Dragged through life only to collect hate
And ending the mission, buried under the ground 
With her hand dripping her breath
She violently teared her garment that covered her skin
Wishing to remain naked 
In front of live that have taken all that she had
Wanting to prove that all that surrounds her
It doesn't matter, as in the coffin
Objects have no importance for the dead
As a protest for the poor life that she has
As with so many around actually has nothing to waste
Because life stolen her even the joy of a morning
Knocking down all she has been built so hard while was growing
Naked body
Cold body
Squatting she retires in a corner
In a corner sits down
She's not expecting anything
Time is passing 
Everything is so hard...

De ce "Stări"...(States)

Stări... un nou început pentru sfârşitul anterior. Rămâne în urma glasul sec al unei povesti ruptă din traiul caracterizat de un tragism insuflat de propriul ego.Cu îngerul demonic ucis într-un moment de luciditate, cu sete acută pentru existenţa transpusă în cuvinte, lupta cu viaţa în formă de artă continua independent de propria voinţă. E ceva mai puternic decât propriul sine, ceva ce îmi hrăneşte cugetul şi îmi stăpâneşte simţurile.Port în spate povara cuvintelor ce îmi îngreunează spiritul atunci când le închid în temniţă constintei.
Books Pictures, Images and PhotosŞi aş fi vrut să mă opresc din a risipi litere, descriind un patos ce ar fi trebuit să îl înăbuş de mult în anterior, în momentul în care mi-am îngropat îngerul demonic în subconştientul lucrurilor pierdute, dar imposibil de uitat.În momentul în care căutând răspunsuri, am constatat că de fapt nu fac altceva decât să găsesc şi mai multe întrebări. Inconştient am prefăcut apoi o stare în cuvinte şi cu foame cruntă de noi însemnări, am colorat cu sufletul prin intermediul instrumentului de scris, încă o pagină.Şi am deschis un nou capitol în care acel, sugestiv numit, înger demonic nu mai ocupă rolul principal, nu mai e caracterizat de omniprezenta covârşitoare. Rolul lui probabil nu se va încheia niciodată, însă va fi doar unul din mulţime, care uneori va da suflul unor noi rânduri printre atâtea rânduri ce încă îmi vor străbate conştientul ca mai apoi să ajungă tipărite pe o foaie, dându-i viaţa.Sunt acele stări pe care adesea le strig tăcut prin cuvinte mute.


States...A new beginning to the end before. I will leave behind the voice of a story ripped from a live characterized by a tragism inspired by my own ego. With the demonic angel killed in a moment of lucidity, with acute thirst for the existence translated into words, the fight with life as art continues independent from my own willingness. It's something stronger than myself, something that feeds  my mind and master my feelings. I'm carrying the burden of words that make harder my soul when I close them in the prison of consciousness. And I wanted to stop wasting letters, describing an enthusiasm that I should have choked long time ago in the past, in the moment when I buried my demonic angel in the subconscious of lost things but impossible to forget. At the moment when seeking answers, I found that actually I do nothing but find more questions. Than, unconscious I've turned a state into words and with a cruel hungry for new notes I've colored with the soul through the pen, another page. And I've opened a new chapter in which, that so called demonic angel, it's not anymore characterized by the overwhelming presence. His role will probably never end, but it will be just one of the crowd, which sometimes will breath some new rows through so many rows that will cross my consciousness to be printed on a sheet, bringing it to live. Are those states that I often shout silently through speechless words.